Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – učite NJ a RJ

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Učiteľ nemeckého jazyka a ruského jazyka

Počet voľných pracovných miest: 1

Dátum nástupu: 01. 09. 2024

Pracovný pomer: plný úväzok, 37,5 h./týždenne

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa vyhlášky č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie podmienky na uchádzača :

  • Bezúhonnosť podľa §15a zákona 138/2019
  • zodpovednosť, pracovitosť, kreatívnosť, cieľavedomosť a spoľahlivosť
  • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
  • ovládanie štátneho jazyka
  • ovládanie práce s PC, MS Office a internet na pokročilej úrovni
  • ochota vzdelávať sa a odborne rásť

Platové zaradenie a plat:

Tarifný plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto výkonu práce: Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

Požadované doklady:

     ●    žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom

     ●    profesijný životopis

     ●    doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji

     ●   súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR.

Požadované doklady zasielajte v termíne do 14.6.2024 poštou alebo na mail: ondrejkova@ssrk.sk, riaditel@ssrk.sk

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny: nie

Kontaktné údaje:

Sekretariát školy: p. Ondrejková 044/4313412