Oznamy mesta

Výzva pre nájomníkov bytov vo vlastníctve mesta

Mestský úrad v Ružomberku upozorňuje všetkých žiadateľov o nájomný byt vo vlastníctve mesta, ktorí sú zaradení v poradovníku na povinnosť aktualizácie žiadosti formou zdokladovania čistého príjmu za kalendárny rok 2023 (žiadateľ + členovia domácnosti). V zmysle platných Zásad prideľovania bytov a bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Ružomberok je táto povinnosť stanovená do 31. januára príslušného roka za predošlý kalendárny rok. V prípade nezdokladovania príjmov do 31. marca budú žiadosti vyradené z poradovníka v zmysle platných Zásad prideľovania bytov. Zároveň žiadame  všetkých nájomníkov, ktorí doposiaľ nezdokladovali čisté príjmy za rok 2023, aby ich predložili do 31. marca. Zdokladovanie a overenie výšky príjmov za rok 2023 je podmienkou na uzatvorenie opakovanej nájomnej zmluvy.