Projekty

Miestna občianska a preventívna služba mesta Ružomberok III

Stav
Prebiehajúce

Hlavným cieľom projektu zameraného na vytvorenie Miestnych občianskych a preventívnych služieb (ďalej len „MOaPS“) je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Naplnenie stanoveného cieľa projektu bude realizované a zabezpečené prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: PODPORA KOMPLEXNÉHO POSKYTOVANIAMIESTNEJ OBČIANSKEJ A PREVENTÍVNEJ SLUŽBY V OBCIACH S PRÍTOMNOSŤOU MRK.

Zámerom poskytovania MOaPS v meste Ružomberok je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK. Realizácia aktivity projektu bude prebiehať za aktívnej spolupráce všetkých zúčastnených osôb projektového tímu. Činnosti na realizácií hlavnej aktivity budú realizované a zabezpečované v úzkej súčinnosti projektových pracovníkov a príslušných zamestnancov žiadateľa tak, aby nedochádzalo k prekrývaniu pracovných úloh. Obsah aktivity vychádza zo stanovených cieľov projektu a je relevantný pre naplnenie cieľa, merateľných ukazovateľov projektu a zabezpečenie maximálneho prínosu pre cieľové skupiny.

Výsledkom projektu bude zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK, zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK a v neposlednom rade sa zlepší sa sociálne prostredie obyvateľov mesta.

Merateľné ukazovatele:

PO014 Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni  – 1 mesto

PO129 Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby –  3 osoby

PO130 Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby  – 3 osoby

PR094 Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb  – 11 277 hodín

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 125 058,49 €

Výška NFP: 125 058,49 €

Doba realizácie: 02/2024 – 07/2026 (30 mesiacov)

Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.