Projekty

Miestna občianska poriadková služba v meste Ružomberok

Stav
Zrealizované

Cieľom predloženého projektu je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Ružomberok. Špecifickými cieľmi projektu sú poskytovaním MOPS v meste Ružomberok posilniť miestny aktivizmus, podporiť komunitný rozvoj, znížiť protispoločenskú činnosť, udržiavať verejný poriadok (rušenie kľudu, eliminácia kriminality prostredníctvo preventívneho hliadkovania problémových lokalít), zvýšenie štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom príslušníkov MOPS. Uvedené špecifické ciele sú merateľné prostredníctvom vybraných sledovaných ukazovateľov v zmysle Prílohy č. 5 výzvy. Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, so špecifickým cieľom 5.1.2 „Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateťnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“ prioritnej osi 5 „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“, vybranými tematickým cieľom 9 „Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii“ a investičnou prioritou 5.1 „Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia“.

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Celkové oprávnené výdavky projektu: 75 458,21 €

Požadovaná výška príspevku: 71 685,30 €

Spoluúčasť mesta: 3 772,91€

Doba realizácie: 2019- 2021