Projekty

Oprava a obnova zvonice vo Vlkolínci

Stav
Zrealizované
Zdroj financovania
Ministerstvo kultúry SR

Ikonickou stavbou pre pamiatkovú rezerváciu Vlkolínec, zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO je drevená zvonica, ktorej drevená konštrukcia je založená na kamennej podmurovke vo svahu. Drevená konštrukcia zvonice pozostáva zo zrubovej podstavy a zo štvorstĺpovej ošindľovanej nadstavby. Zvonica sa však dlhodobo nakláňa na severnú stranu, aj dôsledkom odhnitých spodných trámov a stĺpov. Oprava zvonice sa bude realizovať pod dohľadom kvalifikovaných pracovníkov a podľa diagnostiky „Zvonica Vlkolínec, Prieskum jestvujúceho stavu a návrh riešení“, ktorú vypracoval Ing. arch. Boris Hochel a podľa platného rozhodnutia krajského pamiatkový úradu v Žiline KPUZA-2019/21646-3/81306/LIP.

Program: 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Celkové oprávnené výdavky projektu: 13 500,00€

Požadovaná výška príspevku: 11 500,00€

Dátum podania žiadosti: 22.12.2021