Projekty

Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů

Stav
Zrealizované

Cílem projektu je zvýšit kvalitativní úroveň přeshraniční spolupráce formou výměny zkušeností a příkladů dobré praxe při správě svého kulturního a přírodního dědictví nadregionálního významu, a to Přírodního parku Mikulčický Luh a lokality Světového dědictví UNESCO Vlkolínec. Půjde o modelové řešení udržitelného využívání přírodního a kulturního potenciálu území formou participativního plánování za účasti významných aktérů na místní a regionální úrovni. Významnou součástí projektu jsou pracovní workshopy s praktickými ukázkami jako obhospodařovat tato území. Pro plánované aktivity se vytvoří stále pracovní skupiny, které zajistí udržitelnost projektu a budou monitorovat jeho využití v místní samosprávě a v dalších subjektech, kteří se podílejí na správě území.

Poskytovateľ: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

Žiadateľ/ Vedúci partner: Masarykova univerzita

Celkové oprávnené výdavky projektu: 135 484,44 €

Požadovaná výška príspevku: 123 685,79 €

Doba realizácie: 2017- 2019