Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v Ružomberku

Stav
Zrealizované

Opatrovateľská služba je sociálna  služba pre občanov, ktorých vek, choroba alebo  zdravotné postihnutie natoľko oslabili ich fyzické a psychické sily, že sa sami o seba nedokážu postarať. Cieľom projektu je vytvoriť nové resp. udržať už existujúce pracovné miesta a tým  zlepšiť dostupnosť sociálnej služby – opatrovateľskej služby v meste Ružomberok. Aktivity: –  vytvoriť nové pracovné miesta  pre mladých i dlhodobo nezamestnaných občanov, evidovaných ako UoZ, ktorí spĺňajú predpísané vzdelanie, resp. absolvovali kurz opatrovania, – podporiť a udržať už existujúce pracovné miesta na pozícii opatrovateľ – opatrovateľka, – posilniť terénnu sociálnu službu na komunitnej úrovni vytvorením dostatočného počtu pracovných príležitosti a tak:    –  zmierniť  negatívne dôsledky občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu a veku formou opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z – formou terénnej sociálnej služby zlepšiť kvalitu života občanov, a tak predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby a rodiny  prípadne ich začlenenie do spoločnosti    – zlepšiť prístup odkázaných fyzických osôb k domácej opatrovateľskej službe, a tým predchádzať umiestňovaniu do pobytových zariadení – prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú.

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Celkové oprávnené výdavky projektu: 489 060,00 €

Požadovaná výška príspevku: 489 060,00 €

Doba realizácie: 2019- 2021