Projekty

Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia športovej haly na ulici Plavisko v Ružomberku

Stav
Zrealizované

Zrealizujú sa nasledovné opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti: zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, rekonštrukcia osvetlenia v budove, výmena svietidiel za svietidlá LED s novým rozmiestnením. Z hľadiska merateľného ukazovateľa „Zníženie potreby energie vo verejných budovách (kWh/rok)“ dôjde k zníženiu o 267 542,1000 kWh/rok. Plánovaná úspora energie na vykurovanie v dôsledku realizácie projektu bude 80,7 %. Budova z energetickej triedy D sa po realizácii projektu zatriedi do triedy A1, t.j. nad rámec minimálnych požiadaviek. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie a do Notifikačnej správy a prispeje k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Celkové oprávnené výdavky projektu: 799 752,20 €

Požadovaná výška príspevku: 759 764,59 €

Doba realizácie: 2019- 2020

Galéria