Oddelenie ekonomiky a účtovníctva

Referát rozpočtu plánovania a kontrolingu

→        príprava, monitorovanie a vyhodnocovanie finančných plánov a rozpočtov pre rôzne projekty a oddelenia mesta

→        zodpovedá za analýzu výsledkov hospodárenia a prípravu správ pre vedenie mesta

→        vývoj a implementácia účtovných a kontrolných postupov s cieľom zabezpečiť presné a správne vykazovanie finančných údajov

→        spolupráca s rôznymi oddeleniami mesta na identifikáciu finančných rizík, príležitostí a návrhu opatrení na ich riešenie

→        sledovanie dodržiavania interných kontrolných systémov a odhaľovanie slabých miest

→        participácia na projektoch zameraných na optimalizáciu finančných procesov a zlepšenie efektívnosti

→        správa a aktualizácia finančných databáz a systémov na podporu riadenia a reportingu

→        príprava prezentácií a prezentovanie finančných výsledkov a analýz manažmentu

a relevantným zainteresovaným stranám

Oznamy