Agendy

Ambulantný predaj – Občan, Podnikateľ

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, najmä druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, trhové dni, predajný a prevádzkový čas, ako aj ďalšie skutočnosti dôležité pre zabezpečenie predaja a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Ružomberok sú stanovené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Ružomberok č. 7/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Ružomberok.

Trhovým miestom pre účely tohto nariadenia je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.

Zoznam miest určených na ambulantný predaj:

 1. ulica Podhora (parc. č. KN-C 169/2) – vyhradený priestor v súkromnom vlastníctve (LV č.12733) na parkovisku oproti OC ADRIA,
 2. ulica Podhora – vyhradený priestor v súkromnom vlastníctve v správe fyzickej osoby – Ing. Adriana Trangošová,
 3. sídlisko Klačno – Fitness California (parcelné číslo KN-C 14075/2 a KN-C 14079/1) – vyhradený priestor na parkovisku pozdĺž ulice Klačno na časti pozemku KN-C 14079/1 vo vlastníctve mesta Ružomberok a pozemok KN-C 14079/1 v súkromnom vlastníctve (LV č.12561) v areály Fitness California,
 4. sídlisko Baničné (parc. č. KN-C 4514/2) – vyhradený priestor vo vlastníctve mesta Ružomberok, na parkovisku pri kostole sv. Petra a Pavla,
 5. sídlisko Roveň (parc. č. KN-C 6454/1) – vyhradený priestor vo vlastníctve mesta Ružomberok na parkovisku pri Partizánskej matke,
 6. Bystrická cesta – C KN 6959/12 – vyhradený priestor oproti nákupnému domu Kaufland pri predajni pneuservisu,
 7. mestská časť Hrboltová (parc. č. KN-C 857 a 687/2) – vyhradený priestor vo vlastníctve mesta Ružomberok, ulica Potočná a pri kultúrnom dome Hrboltová,
 8. mestská časť Biely Potok (parc. č. KN-C 9093/2) – vyhradený priestor vo vlastníctve mesta Ružomberok, ulica Hlavná oproti kultúrnemu domu Biely Potok,
 9. mestská časť Vlkolínec – územie vymedzené hranicou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec,
 10. mestská časť Biely Potok, Vyšné Matejkovo (par.č. 15836/3) – jedná sa o pozemok v súkromnom vlastníctve firmy PETREX, s.r.o., Ružomberok (LV 13616) , ktorý je lokalizovaný na Podsuchej oproti Kolibe BODEGA.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Pre výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu povolenie príslušného orgánu štátnej správy (rozhodnutie miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva k ambulantnému predaju, potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu).

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou