Agendy

Odstraňovanie vrakov – Občan, Podnikateľ

Ohlásenie dlhodobo odstaveného motorového vozidla

Nesplnenie povinností držiteľa vozidla

Týka sa najmä dlhodobo odstavených vozidiel (najmenej 3 mesiace), ktoré poškodzujú a ohrozujú životné prostredie alebo narúšajú estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo:

 • poškodzuje životné prostredie, tak magistrát alebo príslušný miestny úrad (podľa toho, komu patrí verejné priestranstvo alebo cesta, na ktorej je vozidlo odstavené) bezodkladne odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko,
 • ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, tak Mestský úrad v Žiline vyzve držiteľa takéhoto vozidla, aby do 60 dní vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám. Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, tak Mestský úrad v Žiline odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Náklady spojené s odstránením vozidla na určené parkovisko je, podľa zákona o odpadoch, povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.

Čo ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia držiteľ/vlastník neprevezme vozidlo z určeného parkoviska?

Bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak príslušný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Informácie

Žiadateľ

Ako nahlásite dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré poškodzujú, ohrozujú životné prostredie alebo narúšajú estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny?

Vozidlá môžete nahlásiť na Mestskú políciu alebo na e-mail: kleinova@ruzomberok.sk

V hlásení uveďte, prosím:

 • typ vozidla,
 • farbu,
 • evidenčné číslo (ak je na vozidle),
 • presné miesto odstavenia,
 • fotodokumentáciu,
 • prípadne iné zistenia o stave vozidla.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

 • Zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poučenie

Za nesplnenie povinnosti podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch môže byť vlastníkovi vozidla uložená pokuta do výšky 1 500€.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa