Všeobecne záväzné nariadenia

o udržiavaní čistoty, poriadku a ochrany verejnej zelene na území Mesta Ružomberok

Číslo
1/2023
Schválené
5. apríla 2023
Vyhlásené
6. apríla 2023
Účinnosť od
22. apríla 2023