Agendy

Určenie veku stavby – Občan, Podnikateľ

Mesto Ružomberok vydáva na žiadosť vlastníka nehnuteľnosti potvrdenie o veku stavby, ktoré je potrebné pri doložení žiadosti o dotáciu na obnovu, zateplenie či doplňujúce technologické opatrenia znižujúce energetickú náročnosť rodinných domov, alebo k podkladu pre právne účely.

Vlastník nehnuteľnosti vyplní tlačivo žiadosti, priloží potrebné podklady k správnemu určeniu veku stavby:

  • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie (Povolenie na užívanie stavby)
  • Geometrický plán ku stavbe
  • Snímka z katastrálnej mapy
  • Doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti: Kúpno-predajná zmluva, Dedičské rozhodnutie, Darovacia zmluva
  • List vlastníctva

Ak má vlastník nehnuteľnosti kolaudačné rozhodnutie spred roka 1994, môže sa obrátiť na Okresný úrad Ružomberok, Katastrálny odbor, kde mu vydajú kópiu originálneho listu vlastníctva, kde je uvedený časový údaj viažuci sa k stavbe so súpisným číslom a zmena prečíslovania parcelných čísiel, ku ktorej došlo obnovou katastrálneho operátu.

Staršie kolaudačné rozhodnutia, kedysi označené ako Výmer o vydaní užívacieho povolenia, resp. ich kópiu je možné získať v Štátnom archíve.

Súčasťou podania žiadosti o veku stavby je uhradenie manipulačného poplatku.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Do 30 dní

Správne poplatky

Manipulačný poplatok 4€ za potvrdenie o veku stavby

Doručovanie

  • Osobne