Agendy

Výrub drevín – Občan

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom na povolenie alebo nepovolenie výrubu je obec.  Okresný úrad rozhoduje o výrube mimo zastavaného územia obce.

Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o  výrube predmetných drevín. 

Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny  a po právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný  sa na požiadanie preukázať ( § 47 ods.11 ).

schéma výrubu drevín

Informácie

Žiadateľ

Majiteľ pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo iná osoba s právom k tomuto pozemku  (splnomocnenie, zmluvný vzťah a pod.)

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 60 dní pred plánovanou činnosťou.

Povinné prílohy

-kópia katastrálnej mapy s vyznačením miesta rastu dreviny

- preukázanie vlastníckeho vzťahu k pozemku

- doklad o úhrade správneho poplatku

Správne poplatky

10 eur - v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, položka 160 ods. 1 -  fyzická osoba

Úhrady

V prípade, že nie je možné uložiť náhradnú výsadbu (napr. pre nedostatok miesta) ukladá sa tzv. finančná náhrada za vyrúbané dreviny.

Legislatíva

Poučenie

Orgán ochrany prírody, uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny okrem podmienok výrubu aj povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy (domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe záujmovej oblasti.

Podpisovanie

Rozhodnutie o výrube podpisuje primátor, resp. poverený zamestnanec, ktorý je týmto podpisovaním poverený.

Zverejňovanie

Na uvedenú agendu a úkon povoľovania výrubu drevín sa vzťahuje povinné zverejňovanie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zverejňovanie je na úradnej tabuli mesta.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Správne konanie na výrub drevín  - informácia pre občanov

I. Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR

č.170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 60 dní pred plánovanou činnosťou a obsahuje :

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania

žiadateľa,

b) katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej

mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,

c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy)

pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),

d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa

meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku

nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,

e) odôvodnenie žiadosti.

(tlačivo na stiahnutie pod textom, alebo v sekcii formuláre a tlačivá)

K žiadosti musí byť zaplatený správny poplatok 10,-€ (fyzická osoba) alebo 100,-€ (právnická osoba).

Pri žiadostiach od obyvateľov bytových domov, kde žiadajú výrub na mestských pozemkoch,

vyžadujeme zápis z domovej schôdze alebo podpisy spoluobyvateľov dotknutých vchodov bytového

domu o oboznámení s podaním predmetnej žiadosti.

 

II. V termíne do troch pracovných dní zverejní mesto na svojom webovom sídle oznam o začatí

správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z., lehota

zverejnenia je minimálne 5 pracovných dní.

Účastníkom konania o vydanie súhlasu na výrub je len žiadateľ a vlastníci pozemku, na ktorom

drevina rastie.

Účastníkom konania podľa tohto zákona je aj združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom

činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny a ktoré podalo predbežnú žiadosť o

účastníctvo, je účastníkom konania, ak písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť

účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie musí byť doručené príslušnému orgánu ochrany

prírody v lehote na to určenej týmto orgánom a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto

konania (do 5 dní) ako konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

chránené týmto zákonom.

 

III. Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín so stanovením termínu vykonania

miestnej obhliadky s ústnym rokovaním.

Posiela sa všetkým účastníkom konania.

 

IV. Ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou.

Je spísaná zápisnica o preverení skutkového stavu podanej žiadosti. V priebehu zisťovania presnosti

a úplnosti skutočného stavu veci má každý účastník konania možnosť vyjadriť sa ku každému úkonu

vykonanému v procese zisťovania dôkazov a zabezpečenia podkladov pre vydanie rozhodnutia.

 

V. Vydanie rozhodnutia

Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť na 15 deň od doručenia všetkým účastníkom konania, v prípade, ak sa nikto z účastníkov konania neodvolá. Ak sa niekto z účastníkov konania odvolá v zákonnej lehote voči rozhodnutiu, orgán ochrany prírody o tom upovedomí žiadateľa a ten sa k odvolaniu môže vyjadriť v určenej lehote. Následne orgán ochrany prírody (mesto) odstúpi odvolanie na Okresný úrad životného prostredia, ktorý buď potvrdí pôvodne vydané rozhodnutie, alebo ho zamietne.

 

VI. Realizácia právoplatného rozhodnutia na výrub.

Výrub a spracovanie drevnej hmoty zabezpečuje žiadateľ. Na mestských pozemkoch realizujú výruby vo väčšine prípadov, na základe právoplatných rozhodnutí vydaných na základe žiadostí Mesta Ružomberok, Technické služby Ružomberok, a.s.

 

VII. Náhradná výsadba

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95).

 

Mesto Ružomberok (MsÚ, Oddelenie údržby a správy majetku/budov, referát ochrany ŽP)

- je príslušný správny orgán v prvom stupni ochrany vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na

vyššie územné celky a § 69 ods.1) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

-vydáva rozhodnutia o výrube drevín v rámci zastavaného územia obce, mimo ochranných pásiem vodných tokov.

 

Okresný úrad Ružomberok , úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

-vydáva rozhodnutia o výrube drevín mimo zastavaného územia obce,

- prijíma oznámenia o plánovanom výrube podľa osobitných predpisov (zákon o energetike, o

vodách, o telekomunikáciách, o cestnej doprave a p.),

- vedie priestupkové konania vo veci ochrany prírody a krajiny,

- je odvolacím orgánom pre správne konania vedené Mestom Ružomberok.