Oddelenie informačných technológií

Referát správy IT

 • zabezpečuje riadenie procesov v oblasti informačných technológií
 • zabezpečuje správu informačného systému samosprávy (ISS CoraGeo, DISS, Portál,.. ), podporu používateľov a riešenie vzniknutých závad
 • definuje koncepciu rozvoja informačných technológií, HW a SW vybavenia na Mestskom úrade, plánuje rozpočet a obstaráva potrebné HW, SW vybavenie a služby
 • inštaluje a spravuje operačné systémy a aplikačný softvér
 • vedie evidenciu a vykonáva inventarizáciu hardwarového a softwarového vybavenia úradu
 • zabezpečuje podporu pri implementácii projektov elektronizácie
 • spravuje telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete
 • dohliada na  pripojenie do siete internet, UPVS, DCOM
 • zabezpečuje špecifikáciu, kompletizáciu a nasadzovanie HW vybavenia a jeho následnú diagnostiku, opravy
 • zaškoľuje a metodicky pomáha zamestnancom MsÚ v oblasti IT
 • spravuje a aktualizuje bezpečnostný projekt  MsÚ
 • dohliada na uplatňovanie zákonov NRSR č. 95/2019 Z. z., č. 69/2018 Z. z., č. 18/2018 Z. z., č. 211/2019 Z. z. a č. 305/2013 Z. z. a udržuje príslušnú dokumentáciu
 • spravuje a aktualizuje KRIS
 • navrhuje koncepciu a realizáciu ochrany počítačovej siete pred vonkajšími útokmi
 • navrhuje koncepciu a realizáciu antivírovej ochrany serverov a pracovných staníc
 • zabezpečuje sieťovú, serverovú a dátovú infraštruktúru (sieťové prvky, servre, diskové polia, …)
 • zabezpečuje virtualizačnú platformu a virtuálne servre
 • zabezpečuje zálohovanie a archiváciu dát
 • poskytuje podporu IT pri voľbách, referendách, sčítaní obyvateľstva a pod., správa SW pre voľby a referendá…
 • poskytuje podporu pre používateľov IS REGOB, MATRIKA, IS JÚŠ, USEP, RA, OverSi
 • spravuje dochádzkový evidenčný systém zamestnancov
 • spravuje zabezpečovací systém MsÚ
 • spravuje hlasovací, evidenčný, riadiaci a záznamový systém pre Mestské zastupiteľstvo
 • spravuje systémy pre elektronické výkazníctvo pre poisťovne, DÚ a ministerstvá
 • poskytuje podporu školských informačných systémov
 • telekomunikačné služby – Orange, Slovak Telekom, platby za hovory MsÚ, MsP, KSM
 • komunikačná infraštruktúra – platby za internet
 • telekomunikačná technika – platby za mobily

Oznamy