Všeobecne záväzné nariadenia

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy a na dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Ružomberok

Číslo
1/2022
Schválené
9. februára 2022
Vyhlásené
10. februára 2022
Účinnosť od
1. marca 2022