Všeobecne záväzné nariadenia

o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach

Číslo
11/2023
Schválené
12. decembra 2023
Vyhlásené
13. decembra 2023
Účinnosť od
1. januára 2024