Agendy

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii z hľadiska územného plánu – Občan

vydanie záväzného stanoviska, vydanie stanoviska k predloženej projektovej dokumentácii, vydanie stanoviska k investičnému zámeru, vydanie stanoviska k architektonickej štúdii

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Vydanie stanoviska v primeranej lehote 30 pracovných dní

Povinné prílohy

 

 • fotokópia z katastrálnej mapy so zakreslením predmetného pozemku príp. zámeru
 • splnomocnenie
 • štúdia pri plánovanom zámere (na el. nosiči CD, USB príp. elektronicky odoslaná do  ÚPVS)
 • projektová dokumentácia (na el. nosiči CD, USB príp. elektronicky odoslaná do  ÚPVS)

Správne poplatky

bez poplatku

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • prijatie žiadosti, pridelenie evidenčného čísla a zadelenie na príslušné oddelenie
 •  žiadosti sa vybavujú v primeranej lehote 30 pracovných dní
 • následne je informovaný žiadateľ o vybavení žiadosti a je mu odoslaná odpoveď podľa zaznačeného spôsobu doručenia