Agendy

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii z hľadiska územného plánu – Podnikateľ

vydanie záväzného stanoviska, vydanie stanoviska k predloženej projektovej dokumentácii, vydanie stanoviska k investičnému zámeru, vydanie stanoviska k architektonickej štúdii

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Vydanie stanoviska v primeranej lehote 30 pracovných dní

Správne poplatky

bez poplatku

Sadzba

Vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii v primeranej lehote 30 pracovných dní

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

  • fotokópia z katastrálnej mapy so zakreslením predmetného pozemku príp. zámeru
  • splnomocnenie
  • štúdia pri plánovanom zámere (na el. nosiči CD, USB príp. elektronicky odoslaná do  ÚPVS)
  • projektová dokumentácia (na el. nosiči CD, USB príp. elektronicky odoslaná do  ÚPVS)