Aktuality

Ružomberské základné školy privítajú žiakov po prázdninách s novinkami

ZS ilustracne (3)

Do prvých ročníkov základných škôl v Ružomberku sa tento rok zapísalo 457 žiakov. Je to o 83 žiakov viac ako v minulom školskom roku, pričom počet tried ostáva zachovaný. Po oboznámení sa so základnými zručnosťami a vedomosťami žiakov vydali školy rozhodnutia o prijatí do prvého ročníka 333 žiakom, z toho 111 budúcim žiakom z okolitých obcí. Návrh na pretestovanie školskej zrelosti v centrách poradenstva a prevencie a možný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky bol odporúčaný 74 deťom. 

Najviac prvákov – 81 by malo nastúpiť do ZŠ Zarevúca, ktorá otvorí štyri prvé ročníky. Záujem zaznamenala aj ZŠ Sládkovičova, na zápise sa zúčastnilo 42 detí, z ktorých prijali 37. Elkokované pracovisko ZŠ Bystrická cesta na Dončovej ulici bude vyberať do triedy mimoriadne nadaných detí z počtu 34 prijatých budúcich prvákov. O súkromnú ZŠ Štiavnická ulica prejavilo záujem 53 detí, prijali 18. Záujmu sa tento rok tešila aj cirkevná ZŠ sv. Vincenta, kde sa na zápis prihlásilo 72 detí, prijatých bolo 56.

Do nového školského roka v septembri vstupujú ružomberské základné školy s novinkami. V meste vznikne prvá špeciálna trieda pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) na Základnej škole Bystrická cesta 14. Od školského roka 2024/2025 otvorí v septembri svoje brány pre štyri detičky, ďalšie dve deti s PAS budú začlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu formou inklúzie v bežných triedach. S novinkou vstúpi do nového školského roka aj Základná škola Sládkovičova 10, ktorá otvára jeden úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa.

Podľa nového vzdelávacieho programu sa budú od septembra učiť prváci v Základnej škole Sládkovičova 10 a Základnej škole Zarevúca 18. Zmeny nastanú v tom, že deti dostanú oveľa viac priestoru a možností pre aktívnejšie trávenie času v škole. Nové kurikulum má otvoriť možnosť lepšej príprave detí na život v 21. storočí.

„Predpokladaný počet prvákov a k tomu zodpovedajúci počet tried na jednotlivých školách je už známy. Jednotlivé počty v triedach sa definitívne upravia až keď centrá poradenstva a prevencie určí na základe testov školskej zrelosti deti na pokračovanie ich predprimárneho vzdelávania a odklad povinnej školskej dochádzky,“ podotkla Janka Lokajová, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže na Mestskom úrade v Ružomberku.

Analýza na základe údajov v evidencii obyvateľstva predpokladá, že počet potenciálnych prvákov bude aj v nasledujúcich školských rokoch približne na rovnakej úrovni ako v aktuálnom školskom roku. V školskom roku 2025/2026 by ich malo byť 267, 237 v roku 2026/2027 a v roku 2027/2028 by mal byť počet prvákov 253.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok je šesť základných škôl. Dovedna sa v nich v minulom školskom roku vzdelávalo 2 223 žiakov. V meste pôsobí aj cirkevná základná škola, jedna súkromná základná škola a spojená špeciálna základná škola.

Informatívnu správu o zápise do prvého ročníka ZŠ a zápise do MŠ v meste Ružomberok predniesla na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 26. júna vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže na Mestskom úrade v Ružomberku Janka Lokajová.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: archív ZŠ Zarevúca, Sládkovičova, Bystrická cesta    

Galéria