Všetky aktuality

Mestskí poslanci schválili zmenu investičnej výstavby

13. apríla 2023

Na aprílovom mestskom zastupiteľstve schválili mestskí poslanci zmenu investičnej výstavby mesta v tomto roku. Takmer 58-tisíc eur vyčlenili na projektové dokumentácie projektov: revitalizácia parku na Ulici M. Madačova pred „Okom“ (11 650 eur),  rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca, „SAVOY“ (10 000 eur),  rekonštrukcia jedálne a kuchyne v Základnej škole A. Hlinku v Černovej (4 000 […]

Poďakovanie ružomberským pedagógom

29. marca 2023

Mesto Ružomberok v utorok 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo 25 pedagógov za ich vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a pri príležitosti životných jubileí. Z rúk primátora mesta Ľubomíra Kubáňa si prevzali ocenenia na tradičnej slávnosti oceňovania učiteľov, ktorú pripravilo oddelenie školstva a športu na Mestskom úrade v Ružomberku. Obzvlášť školstvo sa v súčasnosti […]

Vyjadrenie mesta Ružomberok a CZT Ružomberok k tlačovej správe GreMi KLIMA

17. marca 2023

V záujme poskytovania úplných informácií si dovoľujeme opätovne  reagovať na posledný mediálny výstup spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o. zo dňa 17. marca 2023, ktorého jediným účelom je už nielen bezdôvodné zastrašovanie zástupcov mesta Ružomberok a mestskej spoločnosti CZT Ružomberok, s. r. o.,  ale aj doslova šírenie nepravdivých informácií smerujúcich k ovplyvneniu verejnej mienky prezentovaním neúplných a pravde odporujúcich informácií. Stotožňujeme […]

Vyjadrenie k zastaveniu prác na novej mestskej plavárni

14. marca 2023

Napriek zložitosti právnych vzťahov majúcich súvis s výstavbou Mestskej plavárne v Ružomberku musíme aj touto cestou reagovať na zavádzajúce a podstatu veci opomínajúce mediálne  výstupy zhotoviteľa – spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o.. Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o.,  ako verejný obstarávateľ a objednávateľ uvedeného stavebného diela, si nie je […]

EduPage v materských školách

7. marca 2023

Do populárneho školského systému EduPage sa v uplynulých dňoch zapojilo všetkých 10 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok. Súčasťou tohto procesu bola aj obnova webových sídel škôl do nového prostredia EduPage. Nové stránky ľahko rozoznáme podľa toho, že v názve webovej stránky je za názvom školy doména edupage.org. Prehľad materských škôl s odkazmi na […]

Trestné oznámenie v súvislosti s dodatkom k zmluve o výstavbe novej plavárne

28. februára 2023

Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o. podali v uplynulých dňoch na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania najmä trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Trestné oznámenie sa týka závažných zistení ohľadom spôsobu a okolností uzatvorenia dodatku […]

Primátori a starostovia Liptova vyzývajú na výstavbu R1

16. februára 2023

Primátori a starostovia miest a obcí Liptova sa rokovaní Ružomberského združenia mesta a obcí (RZMO) v Ľubochni podpísali dňa 16. februára pod spoločný list Ministerstvu dopravy SR a Žilinskému samosprávnemu kraju. Žiadajú v ňom vykonanie potrebných krokov na zabezpečenie výstavby rýchlostnej komunikácie R1 v trase Banská Bystrica – Ružomberok – napojenie na D1 v Ivachnovej […]

Ktorí poslanci môžu vykonávať občianske obrady?

10. februára 2023

Spečatiť svoj zväzok na civilnom sobáši v meste Ružomberok môžu snúbenci pred primátorom Ľubomírom Kubáňom alebo poverenými poslancami mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na vlaňajšom decembrovom zasadnutí poverilo vykonávaním občianskych obradov poslancov Juraja Burgana, Róberta Dúbravca, Jána Kuráňa, Tomáša Kloptu, Ladislava Valenta, Miroslava Zuberca a zamestnancov mesta, ktorých výkon práce priamo súvisí s vykonávaním […]

Mestské komisie pracujú v novom zložení

9. februára 2023

Mestskí poslanci rokovaní zastupiteľstva 8. februára schválili zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. Ich členmi sú poslanci mestského zastupiteľstva, obyvatelia mesta a odborníci pôsobiaci na území Ružomberka, ktorých schváli mestské zastupiteľstvo. Podľa zákona o obecnom zriadení sú komisie poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi zastupiteľstva. Členstvo v komisiách nie je honorované. V aktuálnom funkčnom období 2022-2026 […]

Poznáte svojich poslancov? Viete, ako sa s nimi skontaktovať?

8. februára 2023

Máte podnety či pripomienky k fungovaniu mesta či mestského úradu? Adresovať ich môžete na známu e-mailovú adresu: podnety@ruzomberok.sk. Viete, ako môžete v prípade potreby kontaktovať svojich mestských poslancov? Menoslov zvolených poslancov vo volebnom období 2022-2026 spolu s kontaktnými údajmi a informáciou, ktorý volebný obvod zastupujú, nájdete na internetovej stránke mesta, tu: https://www.ruzomberok.sk/poslanci/. Mestské zastupiteľstvo v […]

Vznikla nová podnikateľská rada primátora mesta

8. februára 2023

Zložená je z osobností rôznych podnikateľských sfér v regióne, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu pre mesto, región a ľudí. Cieľom Podnikateľskej rady primátora mesta Ružomberok je výrazne prispievať k celkovému mestskému a regionálnemu rozvoju mesta Ružomberok. Jej úlohou bude tiež riešiť koncepciu rozvoja mesta s dopadom na zámery a priority mesta v krátkodobom a dlhodobom horizonte. […]

Pripojili sme sa k celoslovenskému protestu samospráv

1. februára 2023

Mesto Ružomberok sa 30. januára pripojilo k protestu samospráv na Slovensku názvom Mestám a obciam zhasína nádej. V čase od 19.00 do 19.30 hod. symbolicky zhaslo časť verejného osvetlenia v meste. Z dôvodu zachovania bezpečnosti ostali niektoré, najmä frekventované úseky ciest a chodníkov, naďalej osvetlené. Cieľom protestu bolo upozorniť na to, že situácia s neriešením cien energií má […]

Občania sa môžu stretnúť s primátorom

26. januára 2023

Kancelária primátora mesta Ružomberok bude organizovať pravidelné stretávania s občanmi. Obyvatelia mesta, ktorí majú záujem sa stretnúť s primátorom mesta Ľubomírom Kubáňom môžu od utorka 24. januára 2023 využiť na stránke mesta elektronický rezervačný systém a vopred sa prihlásiť na konkrétny termín. „V záujme zlepšenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou som vo svojom pracovnom programe […]

Pripomienky mesta k návrhu zonácie a programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra

18. januára 2023

Mesto Ružomberok adresovalo Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja pripomienky k nasledovným dokumentom: Zámer vyhlásiť zóny Národného parku Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma podľa ochrany Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma podľa Projektu ochrany Národného parku […]

Mení sa cena stravného v školských jedálňach 

16. januára 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v novembri minulého roka nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. januára 2023. Mesto muselo tieto nové finančné pásma rešpektovať a zapracovať ich do všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje aj výška mesačného príspevku v školách a […]

V komisiách mesta chce pôsobiť 108 ľudí

6. januára 2023

Nominácia členov do siedmich mestských komisií, ktoré budú vo volebnom období 2022-2026 pracovať pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku, je uzatvorená. Do komisií mohli do konca minulého roka navrhnúť členov občania, politické strany, hnutia, občianske a profesijné združenia pôsobiace na území mesta. Mesto obdržalo 108 nominácií, najviac 21 do komisie pre kultúru a cestovný ruch, 20 […]

Rodí sa viac detí, prvým Ružomberčanom v roku 2023 je Jurko 

3. januára 2023

V minulom roku ružomberská matrika zaevidovala 561 narodených, oproti roku 2021 je to o 24 detí viac. Chlapcov sa vlani narodilo 311 a dievčat 250. Najobľúbenejšie krstné mená, ktoré dali rodičia svojim deťom, boli Adela, Eliška, Júlia, Sofia, Tamara a Terézia pre dievčatá a Šimon, Matej, Oliver, Dávid, Juraj, Martin, Tomáš, Michal a Sebastián pre […]

Zmeny v orgánoch mestských spoločností

31. decembra 2022

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku schválilo počas uplynulých dvoch rokovaní v novembri a v decembri personálne zmeny v orgánoch mestských obchodných spoločností. Ide o miesta konateľov spoločností či členov predstavenstiev i dozorných rád. Ich funkčné obdobie je spravidla na celé volebné obdobie 2022-2026. Dôvodom výmeny je to, že niektorí bývalí predstavitelia vedenia mesta a poslanci mestského […]