Oddelenie ekonomiky a účtovníctva

Referát účtovníctva

→        účtovanie bankových výpisov za mesto, školstvo, DN, KO, ostatných miestnych daní, exekúcií, pokút, pokladní, úverov, majetku mesta, finančného majetku (obchodné spoločnosti)

→        mesačná a ročná uzávierka, mesačná regulácia

→        tvorba predkontácií pre účtovanie

→        konsolidovaná uzávierka (obchodné spoločnosti), rozpočet mesta, vrátane programového rozpočtu, výročná správa

→        metodika pre Mestskú knižnicu (po účtovnej stránke – zúčtovania, výkazy)

→        evidencia dodávateľských a zálohových faktúr, vystavovanie odberateľských faktúr

→        bankový styk, komunikácia s bankou, internetbanking

→        evidencia, vyraďovanie, zaraďovanie a inventarizácia majetku mesta (okrem školstva)

→        evidencia obchodných spoločností s účasťou mesta

→        mesačné a štvrťročné zúčtovania školských zariadení (ŠJ, MŠ), účtovanie majetku školských zariadení, štatistické výkazy, poznámky k ročnej uzávierke

→        metodika základných škôl po účtovnej stránke (zúčtovania, výkazy) a mesačné zúčtovanie dotácií pre základne školy (kontrola)

→        rozpočet školstva (sumárne), mesačné zverejňovanie zmien rozpočtu a štvrťročné zverejňovanie čerpania rozpočtu a finančných výkazov v programe RISSAM, ročné zostavovanie účtovných výkazov v rámci individuálnej účtovnej závierky, zverejňovanie do registra účtovných závierok

→        tvorba konsolidovanej účtovnej závierky za konsolidačný celok, práce v systéme CKS MF SR, odsúhlasovanie vzájomných vzťahov, nahrávanie konsolidačných balíkov, metodické usmerňovanie rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností s účasťou mesta v procese konsolidácie, konsolidačné účtovné operácie, zostavovanie konsolidačných výkazov a poznámok za konsolidačný celok, zostavenie konsolidačnej výročnej správy vrátane individuálnej

Oznamy