Úradné sekcie

Oddelenie ekonomiky a účtovníctva

Zabezpečuje komplexné účtovníctvo Mesta Ružomberok.

Spracováva rozpočet mesta vrátane jednotlivých programov, cieľov a ukazovateľov.

Zabezpečuje vykonávanie rozpočtových opatrení a spracováva záverečný účet mesta.

Spracováva monitorovaciu a hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta .

Zabezpečuje spracovanie riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky, vrátane poznámok k účtovnej závierke, účtovných štatistík a daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

Vypracováva každoročnú výročnú správu mesta.

Vedie evidenciu majetku mesta (okrem školstva) a zabezpečuje jeho inventarizáciu.

Zabezpečuje komplexné práce na úseku rozpočtovania a financovania.

Zabezpečuje úverovú politiku mesta.

Vypracováva smernice týkajúce sa oddelenia ekonomiky a účtovníctva, návrhy všeobecne záväzných nariadení a materiály na rokovanie zastupiteľstva.

Spolupracuje s audítorom a hlavným kontrolórom pri vykonávaní auditu a kontrolnej činnosti.

Oznamy

Sekcie: