Agendy

Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie – Podnikateľ

regulácia, základné informácie o záujmovom území, podklad pri plánovaní výstavby, funkčné využitie územia, intenzita využitia pozemku, zastavanosť, majetko-právne vysporiadanie pozemkov, pre účely odňatia pozemkov  z poľnohospodárskej pôdy, podklad k znaleckému posudku  a pod.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Uhradenie manipulačného poplatku v lehote do 15 dní

Vydanie/poskytnutie územnoplánovacej informácie v primeranej lehote 30 pracovných dní

Povinné prílohy

 • geometrický plán/pri odňatí z PPF alebo TTP
 • fotokópia z katastrálnej mapy so zakreslením predmetného pozemku príp. zámeru
 • splnomocnenie
 • štúdia pri plánovanom zámere (na el. nosiči CD, USB príp. elektronicky odoslaná do  ÚPVS)

Správne poplatky

manipulačný poplatok za vydanie/poskytnutie územnoplánovacej informácie

Sadzba

5 eur

Úhrady

 1. Platobnou kartou v pokladni Mestského úradu
 2. Hotovosťou v pokladni Mestského úradu (poplatok 0,50 eur)
 3. Vystavenie  odberateľskej faktúry na uhradenie poplatku elektronicky

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • prijatie žiadosti, pridelenie evidenčného čísla a zadelenie na príslušné oddelenie
 •  žiadosť sa vybavuje v primeranej lehote 30 pracovných dní
 • žiadateľovi je následne zaslaná faktúra na uhradenie manipulačného poplatku
 • po pripísaní platby na účet mesta je žiadosť odoslaná žiadateľovi