Ako vybaviť

Pobyt

Činnosť Mesta Žilina na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov SR a registra je preneseným výkonom štátnej správy. Jej výkon riadi Ministerstvo vnútra SR. Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti Mesta Žilina pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Pracovisko Ohlasovne pobytu Žilina a evidencie obyvateľov sa nachádza v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B na sídlisku Vlčince.

Agendy