Dokumenty mesta

Príprava komunitného plánu sociálnych služieb

Mesto Ružomberok v zmysle § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vám predkladá na verejnú diskusiu Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Ružomberok na roky 2024 -2030 .

Pripomienky a návrhy môžete zaslať v termíne do 13.11.2023 na mailovú adresu: janka.martonova@ruzomberok.sk

Prílohy na stiahnutie