O meste

Ochrana prírody

Mestský chotár leží v ochrannom pásme národných parkov Nízke Tatry (vyhlásený roku 1978) a Veľká Fatra (vyhlásený roku 2002), ktoré patria k najzachovalejším pohoriam Slovenska. Hranicu medzi nimi tvorí rieka Revúca. Nachádza sa tu 8 maloplošných chránených území. Národná prírodná pamiatka Brankovský vodopád (27,71 ha), vyhlásená roku 1980,  chráni tzv. Kuruckú skalu s 55 m vysokým vodopádom (775-830 m n. m.), ktorý v zime zamŕza.  Národná prírodná rezervácia Jánošíkova kolkáreň (46,81 ha), vyhlásená roku 1965, chráni pralesovité javorové a jarabinové smrečiny (do 200 rokov)  vo vrcholovej, žulovej časti Malej Smrekovice (1200-1485 m n. m.). Časť rezervácie je v katastri Ľubochne.

Prírodná pamiatka Matejkovský kamenný prúd bola vyhlásená roku 1987 v závere doliny Vyšné Matejkove. Prírodná pamiatka Dogerské skaly, vyhlásená roku 1952, chráni odkryv jurského súvrstvia v Trlenskej doline. Prírodná pamiatka Jazierske travertíny, vyhlásená roku 1952, pôvodne chránila terasu so sústavou jazierok. Zachytenie prameňa pre vodovod (roku 1965) však vážne narušilo vývoj travertínových kaskád. Prírodná pamiatka Vlčia skala, vyhlásená roku 1952, predstavuje travertínovú terasu v Trlenskej doline. Prírodná pamiatka Krkavá skala, vyhlásená roku 1952, chráni pôsobivé vápencové bralo so skupinou borovíc. Prírodná pamiatka Travertínové terasy Bukovinka (550-600 m n. m.) s kaskádovým potôčikom a fosílnymi mäkkýšmi bola vyhlásená  roku 1980. Vo voľnej krajine sú osobitne chránené tri staré stromy (120 + rokov) – javor mliečny Pod Tichým a jaseň s javorom mliečnym na bývalej železničnej zastávke Biely Potok–Jazierce. Ich ochrana sa spája s históriou SNP. V intraviláne mesta je od roku 1993 chránená Alej na Námestí Andreja Hlinku. Praktickú ochranu prírody zaisťujú správy národných parkov so sídlami v Banskej Bystrici a Vrútkach. V Ružomberku (Bernolákova 38) pôsobí už niekoľko rokov vysunuté pracovisko oboch správ národných parkov. Profesionálnym pracovníkom pomáhajú dobrovoľníci z radov miestnych občanov, tzv. Stráž prírody a v minulosti aktívne spolupracoval aj Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny.