Odpadové hospodárstvo

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len BRO) zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov pred tepelným spracovaním. Je ním teda ten „klasický“ zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Mesto Ružomberok k 1.1.2019 založilo príspevkovú organizáciu Komunálne služby Mesta Ružomberok, ktorá tento biologicky rozložiteľný odpad od občanov mesta Ružomberok zbiera každý týždeň. Občania zbierajú tento odpad do hnedých nádob, ktoré sú aj označené. Nádoby sú poskytnuté občanom zdarma v podobe dlhodobého prenájmu.

Kontaktná osoba

Ing. Jozef Bašáry: +421 915 572 078

Viac na: http://www.ksruzomberok.sk/?theme=uvod

Galéria