Odpadové hospodárstvo

Program odpadového hospodárstva mesta Ružomberok na roky 2016 – 2020

Program odpadového hospodárstva mesta Ružomberok na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH“) je vypracovaný v súlade s ust. § 10 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení jeho noviel a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. POH je strategický dokument, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva v meste Ružomberok na vytýčené obdobie.

Program mesta vychádza z cieľov a opatrení definovaných v aktuálnom Programe odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020 a vyhlášky Okresného úradu Žilina 1/2019 zo dňa 11. 01. 2019, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020.

POH pozostáva zo základných údajov programu, charakteristiky aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, predpokladaného množstva vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, vyhodnotenie predchádzajúceho programu a zo záväznej a smernej časti.

Záväzná časť POH mesta obsahuje ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov, opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých odpadov, osobitne na zníženie zmesového komunálneho odpadu, na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia, znižovanie množstva biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku odpadov, zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu a opatrenia na zabezpečovanie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch.

Prílohy na stiahnutie