Odpadové hospodárstvo

Tlačivá na komunálny odpad

Vážení občania.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Ružomberok rieši VZN č. 9/2016.

§ 6 citovaného VZN  rieši  systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov.Nádoby na zber komunálneho odpadu poskytuje pôvodcovi odpadu Mesto Ružomberok prostredníctvom zmluvného vývozcu, s ktorým má mesto podpísanú zmluvu na zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu.

1)Systém poskytovania nádob na komunálny odpad

   a) pre fyzické osoby

Poskytovaním 110 l nádob sa rozumie dodanie, výmena a odobratie nádoby. Dodanie 110 l nádoby sa vykoná na základe písomnej dohody vlastníka nehnuteľnosti a Mesta Ružomberok a následnom osobnom prevzatí nádoby u zmluvného vývozcu.

Výmenu 110 l poškodenej resp. opotrebovanej nádoby si vlastník nehnuteľnosti uplatní osobne a vykoná priamo u zmluvného vývozcu.

Odobratie 110 l nádoby sa vzťahuje na zánik poplatkovej povinnosti. Vrátenie nádoby zmluvnému vývozcovi zabezpečí vlastník nehnuteľnosti.

Poskytovaním 1100 l nádob sa rozumie dodanie, výmena a odobratie nádoby na základe písomnej žiadosti vlastníka nehnuteľnosti alebo správcu nehnuteľnosti podanej Mestu Ružomberok – vykoná zmluvný vývozca.

  b) pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby

Poskytovaním 110 l nádob sa rozumie dodanie, výmena a odobratie nádoby. Dodanie 110 l nádoby sa vykoná na základe písomnej žiadosti vlastníka nehnuteľnosti podanej Mestu Ružomberok a osobnom prevzatí u zmluvného vývozcu.

Výmenu 110 l poškodenej alebo opotrebovanej nádoby si vlastník nehnuteľnosti uplatní a vykoná priamo u zmluvného vývozcu.

Odobratie 110 l nádoby sa vzťahuje len na zánik poplatkovej povinnosti, alebo zmenu v priznaní k produkcii množstva komunálneho odpadu na základe oprávnených dôvodov vedúcich ku zmene v produkcii komunálnych odpadov. Uskutoční sa na základe písomnej žiadosti podanej vlastníkom nehnuteľností Mestu Ružomberok a osobnom odovzdaní nádoby u zmluvného vývozcu. Podmienkou vyhovenia žiadosti je potvrdenie zmluvného vývozcu o prevzatí nádoby. Odovzdaním nádoby končí zmluvný vzťah na odvoz komunálneho odpadu.

Poskytovaním 1100 l nádob sa rozumie dodanie, výmena a odobratie nádoby. Dodanie 1100 l nádoby sa vykoná na základe písomnej žiadosti vlastníka nehnuteľnosti podanej Mestu Ružomberok. Nádobu dodá zmluvný vývozca.

Výmenu 1100 l poškodenej resp. opotrebovanej nádoby si vlastník nehnuteľnosti uplatní priamo u zmluvného vývozcu.

Odobratie 1100 l nádoby sa vzťahuje jedine na zánik alebo zmenu v priznaní k produkcii množstva komunálneho odpadu na základe oprávnených dôvodov vedúcich ku zmene v produkcii komunálnych odpadov. Uskutoční sa na základe písomnej žiadosti podanej vlastníkom nehnuteľnosti Mestu Ružomberok. Nádobu odoberie zmluvný vývozca. Podmienkou vyhovenia žiadosti je potvrdenie zmluvného vývozcu o odobratí nádoby. Odovzdaním nádoby končí zmluvný vzťah na odvoz komunálneho odpadu.

 

2) Stanovenie počtu zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov odpadov:

V rodinných domoch nádoba o objeme 110 l, pričom platí:

– životnosť nádoby je stanovená na minimálne 5 rokov

– intenzita vývozov je 1 krát týždenne

– jedna nádoba je určená maximálne pre 5 osôb

 

V bytových domoch nádoba o objeme 110 l, pričom platí: 

– životnosť nádoby je stanovená na minimálne 5 rokov

– intenzita vývozu je  1 krát alebo 2 krát týždenne

– jedna nádoba je určená pre maximálne 5 osôb pri vývoze 1 krát týždenne

– jedna nádoba je určená maximálne pre 10 osôb pri vývoze 2 krát týždenne

 

V bytových domoch o objeme 1100 l, pričom platí:

– životnosť nádoby je stanovená minimálne na 5 rokov

– intenzita vývozu je 1 krát alebo 2 krát týždenne

– jedna nádoba je určená pre maximálne 50 osôb pri vývoze 1 krát týždenne

– jedna nádoba je určená pre maximálne 100 osôb pri vývoze 2 krát týždenne

Na tejto stránke si môžete stiahnuť potrebné tlačivá k vybaveniu príslušnej nádoby na komunálny odpad. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné priniesť na MsÚ, kancelária č. 16, kontaktná osoba Ing. Okálová.

Prílohy na stiahnutie