Odpadové hospodárstvo

Veľkokapacitné kontajnery

Mesto Ružomberok v spolupráci so zmluvným partnerom Technické služby Ružomberok, a. s. pripravilo od roku 2020  novú koncepciu ohľadne pristavovania veľkokapacitných kontajnerov /ďalej len VKK/. Na základe prebiehajúcich legislatívnych zmien ohľadne skládkovania komunálneho odpadu a v snahe vytriediť čo najviac zložiek z komunálneho odpadu bude Mesto Ružomberok pristavovať VKK 2 x ročne /zákonom stanovené minimum/ v jednotlivých volebných obvodoch. K tejto zmene sme boli nútení pristúpiť z dôvodu vysokého finančného zaťaženia vo forme zákonných poplatkov, ktoré musí Mesto Ružomberok odvádzať štátu.. Ďalším dôvodom prečo Mesto pristupuje k tomuto kroku je uzatvorenie skládky odpadov Biela Púť. V súčasnosti sa KO odváža na skládku do Hanušoviec, čo znamená takisto nárast nákladov.

Nový spôsob spočíva v umiestnení viacerých kontajnerov na jedno stojisko, kde budú občania separovať odpad priamo na mieste. Kontrolu nad separáciou bude mať pracovník TS Ružomberok, a.s.

Okrem toho pripomíname, že Mesto Ružomberok vychádza v ústrety svojim občanom aj prevádzkou zberného dvora odpadov v areáli Technických služieb Ružomberok, a .s., na ktorom môžu občania bezplatne odovzdať odpad v pondelok, stredu, piatok, sobotu. Otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke Technických služieb Ružomberok.

Odkaz na web stránku TS Ružoberok, a.s. – https://www.tsrbk.sk/