Odpadové hospodárstvo

Vývoz komunálneho odpadu v meste

Vývoz komunálneho odpadu na území mesta realizuje zmluvný partner mesta, Technické služby Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok. Vývoz sa realizuje v zmysle pravidiel, ktoré sú zadefinované vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Ružomberok. Zmluvný vývozca realizuje vývoz na základe harmonogramu vývozov vždy od 6,00 hod.   Z uvedeného dôvodu prosíme občanov mesta ( podnikateľov), aby v deň vývozu mali nádoby sprístupnené od tohto času.

Prílohy na stiahnutie