Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor odpadov Ružomberok

Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb Ružomberok a.s. na Pivovarskej ulici č.9. Občania (fyzické osoby) s trvalým pobytom v meste Ružomberok sem môžu bezplatne ukladať vlastný vyseparovaný odpad.

Drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad je možné uložiť v množstve do 150 kg ročne za 1 osobu, maximálne však 500 kg na jednu bytovú jednotku. Odpad uložený nad stanovený rámec je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka. Drevený odpad (skrine, komody a pod.) je vhodné pred uložením rozobrať na menšie časti a odstrániť separovateľné zložky (sklo).

Ostatné zložky separovaného zberu (plast, papier, sklo, tetrapacky, kovové obaly, pneumatiky, akumulátory a batérie, použité oleje, elektrospotrebiče a svetelné zdroje) môžu občania ukladať na zbernom dvore bezplatne.

Zber elektroodpadu mimo zberného dvora bude realizovaný veľkokapacitnými kontajnermi 2-krát ročne. Umiestnenie kontajnerov bude zverejnené na stránke mesta Ružomberok.Tieto pravidlá sú stanovené mestom Ružomberok a sú zverejnené na oficiálnej stránke mesta.

 

Otváracie hodiny zberného dvora od 1.1.2020

Pondelok + Streda + Piatok 10:00 – 16:00

Utorok + Štvrtok + Nedeľa – zatvorené

Sobota 9:00 – 15:00

Aktuality zo zberného dvora:

https://www.tsrbk.sk/zber-odpadu-ruzomberok/ (odkaz smeruje na inú webstránku)

Galéria