Školstvo

Mestský študentský parlament

Činnosť a členstvo MŠP

Hlavným cieľom činnosti parlamentu je vytvorenie čo najlepších príležitostí pre sebarealizáciu všetkých mladých v meste cez usporiadanie akcii, sprostredkovávanie príležitostí od partnerských organizácii a cez neformálne vzdelávanie zvyšovať možnosť uplatnenia na trhu. Parlament sa stretáva na verejných zasadnutiach minimálne raz do mesiaca v priestoroch Björnsonovho domu v Ružomberku. Hlavnou úlohou je neustále sledovať potreby a záujmy mladých ľudí, porovnávať ich so skutočnými možnosťami na ich realizáciu a napomáhať vytváraniu podmienok na ich riešenie tak, aby možností na využitie voľného času v meste Ružomberok bol dostatok. Uznesenia parlamentu majú pre Mestský úrad Ružomberok a ďalšie zainteresované organizácie a subjekty odporúčací charakter.

Členom Parlamentu môžu byť žiaci stredných a vysokých škôl (15-27rokov) etablovaných na území mesta Ružomberok. Nie je podmienené, že členom musí byť iba občan s trvalým bydliskom v okrese Ružomberok, ale musí aspoň navštevovať školu na území okresu mesta. Členstvo je dobrovoľné, nikto nemôže byť nútený nijakým spôsobom do členstva v Parlamente. O prijatí člena rozhoduje Valné zhromaždenie parlamentu, prípadne Predsedníctvo parlamentu.

 

Klaudia Solárová – predseda

Karin Jeleníková – podpredseda

Marek Zelnický, MBA – koordinátor

Email: studakrk@gmail.com

Instagram: @msp.rk

Facebook: Mestský študentský parlament Ružomberok

Prílohy na stiahnutie