Životné prostredie

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi ZO

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia  – malé zdroje znečisťovania ovzdušia – právnické osoby

Mesto Ružomberok ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v dôsledku legislatívnej zmeny schválilo VZN 01/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia https://www.ruzomberok.sk/download_file_f.php?id=1989201

upravujúce poplatkovú povinnosť pre právnické osoby a podnikateľov prevádzkujúcich malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta.

Dôležitá zmena od 1. 1. 2024 sa týka najmä prevádzkovateľov spaľovacích zariadení – kotlov / horákov na zemný plyn, ktorí už nebudú spoplatňovaní, a teda sa ich ani netýka oznamovacia povinnosť o množstve spáleného paliva! Takisto nebude spoplatnené ani spaľovanie tekutých palív ako sú nafta, vykurovací olej a pod.

Naďalej však budú spoplatňovaní prevádzkovatelia spaľovacích zariadení na čierne uhlie, koks, hnedé uhlie a biomasu (pelety, kusové drevo, štiepka a pod.), a ďalej:

Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel < 0,6 t/rok,

Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok – autoopravárenstvo.

Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou < 0,6 t/rok,

pre ktorých zároveň platí oznamovacia povinnosť, t.j.  nahlásiť údaje o množstve spáleného paliva alebo množstve spotrebovaných organických rozpúšťadiel, 

do 15. februára za rok predchádzajúci (t.j. do 15. 02. 2024 údaje za rok 2023)!

Na základe predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí v zmysle § 7 ods. 2 zák. č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľovi spoplatňovaného zdroja pokuta od 30 € do 800 €. Spoplatňované naďalej ostávajú aj niektoré osobitné činnosti, ako sú nanášanie náterov na povrchy, lakovanie, povrchová úprava vozidiel, odmasťovanie a čistenie povrchov organickými rozpúšťadlami. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov definovaný ako:

  1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
  2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.) a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

Prílohy na stiahnutie