Životné prostredie

Prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Mesto Ružomberok upozorňuje na dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia. O ochrane ovzdušia hovorí zákon č.146/2023 o ochrane ovzdušia.

Zákazy definuje § 32 zákona a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov § 35.

Z povinností prevádzkovateľov vyberáme:

 • uvádzať do prevádzky a prevádzkovať malý zdroj v súlade s dokumentáciou a podmienkami určenými obcou,
 • dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre malé zdroje ustanovené vyhláškou MŽP SR č.248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia,
 • spaľovať len palivá určené v povolení, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu palív ustanovené vyhláškou MŽP SR č.251/2023 Z.z.; ak požiadavky na palivo nie sú určené ani ustanovené, je povinný spaľovať len palivá uvedené v dokumentácii zariadenia,
 • neprekročiť tmavosť dymu stanovenú v prílohe č.4 časti VI. Vyhlášky MŽP SR č.248/2023 Z.z.,
 • viesť prevádzkovú evidenciu o malom zdroji a na požiadanie poskytovať údaje ustanovené vyhláškou MŽP SR č.254/2023 z.z. a ďalšie údaje potrebné na zistenie emisií obci alebo ňou poverenej osobe,
 • oznámiť mestu zmenu prevádzkovateľa zdroja alebo jeho časti a zánik zdroja do 30 dní odo dňa ich uskutočnenia,
 • ak ide o aplikáciu a zapracovanie hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostu podľa osobitného predpisu, elektronicky oznámiť okolitým obciam predbežný harmonogram vykonávania činnosti najneskôr jeden deň pred prvým výkonom tejto činnosti v súlade s vykonávacím predpisom.

Zverejnené 18.1.2024 -pk-

Aktualizované 5.2.2024

Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, odlišuje od seba 2 povoľovacie procesy týkajúce sa stacionárnych zdrojov:

 • povolenie stavby zdroja – podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (od 1. 4. 2024 – podľa zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe); v stavebnom konaní je orgán ochrany ovzdušia dotknutým orgánom a vydáva súhlasy podľa § 26 ods. 1 písm. a) až c) – ako záväzné stanoviská v stavebnom konaní,
 • povolenia stacionárneho zdroja podľa § 27 zákona (ďalej len „povolenie zdroja“); v tomto konaní je orgán ochrany ovzdušia povoľujúcim orgánom; tzn. pre malé zdroje je povoľujúcim orgánom obec.

 

Obec ako orgán ochrany ovzdušia podľa § 46 ods. 2 písm. a) a b) zákona koná nasledovne:

1. pre malé spaľovacie zariadenia s MTP < 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností (rodinné domy, chaty a pod.), tzn. pre fyzické osoby – nepodnikateľov (FO-N):

 • v rámci povoľovania stavby malého spaľovacieho zariadenia (malý zdroj) vydáva súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona (napr. krb, kotol na tuhé palivo, kotol na plynné palivo), vydaný formou záväzného stanoviska (§ 26 ods. 11 zákona) pre príslušný stavebný úrad.

Poznámka: Reálne sa vydáva súhlas k povoleniu stavby malého zdroja (§ 26 ods. 1 písm. a) zákona) a súhlas na trvalé užívanie malého zdroja (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona).

 • v rámci zmeny malého spaľovacieho zariadenia spojenej so stavebnou úpravou vyžadujúcou stavebné povolenie – zásah do štruktúry objektu určeného na bývanie a podobne (napr. úprava komínového telesa), obec vydáva súhlas podľa predchádzajúceho odseku.

Poznámka: Ak ide o zmenu alebo uvedenie do užívania malého spaľovacieho zariadenia s MTP do 0,1 MW určeného na vykurovanie domácnosti, ktoré nepodlieha stavebnému konaniu, podľa § 26 ods. 9 zákona sa súhlas (§ 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona) nevydáva; zmena malého spaľovacieho zariadenia sa oznamuje príslušnej obci ako orgánu ochrany ovzdušia. V takýchto prípadoch sa prakticky môže jednať o výmenu vykurovacieho zariadenia kus za kus (napr. starý kotol na tuhé palivo za nový) bez zásahu alebo úprav do komínového telesa alebo iných štruktúr objektu určeného na bývanie.

2. pre všetky malé zdroje okrem spaľovacích zariadení používaných pre vykurovanie domácnosti s MPT < 0, 1 MW, tzn. pre právnické osoby (PO) a fyzické osoby – podnikateľov (FO-P):

 • v rámci povoľovania stavby malého zdroja vydáva súhlasy podľa § 26 ods. 1 písm. a), b), c) a i) zákona formou záväzného stanoviska (§ 26 ods. 11 zákona) pre príslušný stavebný úrad.

Poznámka: Obec vydáva súhlas k povoleniu stavby malého zdroja (§ 26 ods. 1 písm. a) zákona) a súhlas na trvalé užívanie malého zdroja (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona), a ak je potrebná skúšobná prevádzka, tak aj súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky (§ 26 ods. 1 písm. b) zákona). Povolenie do skúšobnej prevádzky pri malých zdrojoch má praktický význam iba pri technologických zariadeniach (napr. vo výrobe a podobne), kde dochádzka k preskúšaniu zariadení a ustáleného chodu stacionárneho zdroja ako celku.

 • povolenie zdroja sa vydáva pre novobudovaný malý zdroj, alebo ak ide o podstatnú zmenu na zdroji,

Ak vybudovanie malého zdroja nepodlieha stavebnému konaniu, tak obec pre malé zdroje okrem spaľovacích zariadení určených pre vykurovanie domácnosti s MTP < 0,1 MW vydá,

 • povolenie zdroja podľa § 27 zákona,
 • súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky (§ 26 ods. 1 písm. b) zákona), ak je takýto súhlas potrebný (zvyčajne pre technologické zariadenia),
 • súhlas na trvalé užívanie (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona).

Poznámka: Pri povoľovaní malého zdroja, ktorý nepodlieha stavebnému konaniu sa súhlas na vydanie povolenia (§ 26 ods. 1 písm. a) zákona) nevydáva, nakoľko samotná stavba sa nepovoľuje stavebným úradom. Avšak už pred pre vydaním povolenia zdroja podľa § 27 zákona je potrebné, aby prevádzkovateľ, ako jeden z podkladov pre vydanie povolenia zdroja predložil stanovisko príslušného stavebného úradu o tom, že daná stavba nepodlieha stavebnému konaniu, nakoľko orgány ochrany ovzdušia nemajú kompetenciu rozhodovať o tom, či daná stavba podlieha alebo nepodlieha stavebnému konaniu podľa stavebného zákona resp. podľa zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

Prílohy na stiahnutie