Agendy

Žiadosť o záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní_PO – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

(v zmysle § 40c zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní) minimálne v rozsahu):

  1. urbanistické začlenenie stavby do územia (súlad s ÚPN mesta, nadväznosť na existujúcu zástavbu, dopravné riešenie, veľkosť a výška stavby, vzdialenosť od susedných objektov a pozemkov, materiály a farby a zeleň),
  2. jednoduchý situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej stavby a jej polohy s vyznačením väzieb na okolie (ďalej len „zastavovací plán“) v 2 vyhotoveniach; ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia, zastavovací plán tvorí situačný výkres súčasného stavu územia na podklade mapového podkladu v mierke 1:10 000 až 1: 50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom návrhu, a s vyznačením širších vzťahov k okoliu,
  3. architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie,
  4. vzhľad a pôdorysné usporiadanie stavby,
  5. údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby,
  6. údaje o požiadavkách stavby na dopravné napojenie vrátane parkovania a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia.

Upozornenie: dokumentácia musí obsahovať vyhodnotenie súladu so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou Územným plánom mesta Ružomberok(https://www.ruzomberok.sk/samosprava/uzemny-plan/uzemny-plan-mesta-ruzomberok/mesta Ružomberok | Ružomberok (ruzomberok.sk)), najmä z hľadiska súladu navrhovanej stavby s funkčný využitím územia.

 

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa