Odpadové hospodárstvo

Informácie o komunálnom odpade vyplývajúce zo zákona

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

V zmysle nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku platného od 1.1.2019 sa zvyšujú poplatky za ukladanie odpadu na skládky. Obce a mestá zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu v závislosti od úrovne jeho vytriedenia. Obce, ktoré netriedia  zaplatia viac na poplatkoch za skládkovanie. Cieľom zákona je motivovať obce a hlavne občanov viac triediť. Suma poplatku za skládkovanie sa bude v nasledujúcich rokoch stále zvyšovať.Pre našu obec je z pohľadu odpadov najdôležitejší poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku. Tento poplatok závisí od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

Za rok 2023 bola úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 51,56 %.

Prílohy na stiahnutie