Všeobecne záväzné nariadenia

Účinné

1/2024
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
14/2023
o miestnom poplatku za rozvoj
13/2023
o nájme nájomných bytov obstaraných s finančnou podporou štátu
11/2023
o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach
10/2023
O miestnych daniach 10/2023
9/2023
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8/2023
o záväznej časti zmeny a doplnku č. 9 územného plánu mesta Ružomberok
7/2023
o záväznej časti zmeny a doplnku č. 7 územného plánu mesta Ružomberok
5/2023
o určení školských obvodov v Meste Ružomberok
3/2023
o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Ružomberok
2/2023
o záväznej časti zmeny a doplnku č. 8 územného plánu mesta Ružomberok
1/2023
o udržiavaní čistoty, poriadku a ochrany verejnej zelene na území Mesta Ružomberok
12/2023
o sociálnych službách poskytovaných Mestom Ružomberok
1/2022
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy a na dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Ružomberok
8/2021
o záväznej časti zmeny a doplnku č. 6 územného plánu mesta Ružomberok
7/2021
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Ružomberok
6/2021
plagátovací poriadok mesta Ružomberok
5/2021
o spádových materských školách na území Mesta Ružomberok