Všetky aktuality

Vyjadrenie k zastaveniu prác na novej mestskej plavárni

14. marca 2023

Napriek zložitosti právnych vzťahov majúcich súvis s výstavbou Mestskej plavárne v Ružomberku musíme aj touto cestou reagovať na zavádzajúce a podstatu veci opomínajúce mediálne  výstupy zhotoviteľa – spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o.. Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o.,  ako verejný obstarávateľ a objednávateľ uvedeného stavebného diela, si nie je […]

EduPage v materských školách

7. marca 2023

Do populárneho školského systému EduPage sa v uplynulých dňoch zapojilo všetkých 10 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok. Súčasťou tohto procesu bola aj obnova webových sídel škôl do nového prostredia EduPage. Nové stránky ľahko rozoznáme podľa toho, že v názve webovej stránky je za názvom školy doména edupage.org. Prehľad materských škôl s odkazmi na […]

Trestné oznámenie v súvislosti s dodatkom k zmluve o výstavbe novej plavárne

28. februára 2023

Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o. podali v uplynulých dňoch na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania najmä trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Trestné oznámenie sa týka závažných zistení ohľadom spôsobu a okolností uzatvorenia dodatku […]

Primátori a starostovia Liptova vyzývajú na výstavbu R1

16. februára 2023

Primátori a starostovia miest a obcí Liptova sa rokovaní Ružomberského združenia mesta a obcí (RZMO) v Ľubochni podpísali dňa 16. februára pod spoločný list Ministerstvu dopravy SR a Žilinskému samosprávnemu kraju. Žiadajú v ňom vykonanie potrebných krokov na zabezpečenie výstavby rýchlostnej komunikácie R1 v trase Banská Bystrica – Ružomberok – napojenie na D1 v Ivachnovej […]

Ktorí poslanci môžu vykonávať občianske obrady?

10. februára 2023

Spečatiť svoj zväzok na civilnom sobáši v meste Ružomberok môžu snúbenci pred primátorom Ľubomírom Kubáňom alebo poverenými poslancami mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na vlaňajšom decembrovom zasadnutí poverilo vykonávaním občianskych obradov poslancov Juraja Burgana, Róberta Dúbravca, Jána Kuráňa, Tomáša Kloptu, Ladislava Valenta, Miroslava Zuberca a zamestnancov mesta, ktorých výkon práce priamo súvisí s vykonávaním […]

Mestské komisie pracujú v novom zložení

9. februára 2023

Mestskí poslanci rokovaní zastupiteľstva 8. februára schválili zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. Ich členmi sú poslanci mestského zastupiteľstva, obyvatelia mesta a odborníci pôsobiaci na území Ružomberka, ktorých schváli mestské zastupiteľstvo. Podľa zákona o obecnom zriadení sú komisie poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi zastupiteľstva. Členstvo v komisiách nie je honorované. V aktuálnom funkčnom období 2022-2026 […]

Poznáte svojich poslancov? Viete, ako sa s nimi skontaktovať?

8. februára 2023

Máte podnety či pripomienky k fungovaniu mesta či mestského úradu? Adresovať ich môžete na známu e-mailovú adresu: podnety@ruzomberok.sk. Viete, ako môžete v prípade potreby kontaktovať svojich mestských poslancov? Menoslov zvolených poslancov vo volebnom období 2022-2026 spolu s kontaktnými údajmi a informáciou, ktorý volebný obvod zastupujú, nájdete na internetovej stránke mesta, tu: https://www.ruzomberok.sk/poslanci/. Mestské zastupiteľstvo v […]

Vznikla nová podnikateľská rada primátora mesta

8. februára 2023

Zložená je z osobností rôznych podnikateľských sfér v regióne, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu pre mesto, región a ľudí. Cieľom Podnikateľskej rady primátora mesta Ružomberok je výrazne prispievať k celkovému mestskému a regionálnemu rozvoju mesta Ružomberok. Jej úlohou bude tiež riešiť koncepciu rozvoja mesta s dopadom na zámery a priority mesta v krátkodobom a dlhodobom horizonte. […]

Pripojili sme sa k celoslovenskému protestu samospráv

1. februára 2023

Mesto Ružomberok sa 30. januára pripojilo k protestu samospráv na Slovensku názvom Mestám a obciam zhasína nádej. V čase od 19.00 do 19.30 hod. symbolicky zhaslo časť verejného osvetlenia v meste. Z dôvodu zachovania bezpečnosti ostali niektoré, najmä frekventované úseky ciest a chodníkov, naďalej osvetlené. Cieľom protestu bolo upozorniť na to, že situácia s neriešením cien energií má […]

Občania sa môžu stretnúť s primátorom

26. januára 2023

Kancelária primátora mesta Ružomberok bude organizovať pravidelné stretávania s občanmi. Obyvatelia mesta, ktorí majú záujem sa stretnúť s primátorom mesta Ľubomírom Kubáňom môžu od utorka 24. januára 2023 využiť na stránke mesta elektronický rezervačný systém a vopred sa prihlásiť na konkrétny termín. „V záujme zlepšenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou som vo svojom pracovnom programe […]

Pripomienky mesta k návrhu zonácie a programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra

18. januára 2023

Mesto Ružomberok adresovalo Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja pripomienky k nasledovným dokumentom: Zámer vyhlásiť zóny Národného parku Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma podľa ochrany Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma podľa Projektu ochrany Národného parku […]

Mení sa cena stravného v školských jedálňach 

16. januára 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v novembri minulého roka nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. januára 2023. Mesto muselo tieto nové finančné pásma rešpektovať a zapracovať ich do všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje aj výška mesačného príspevku v školách a […]

V komisiách mesta chce pôsobiť 108 ľudí

6. januára 2023

Nominácia členov do siedmich mestských komisií, ktoré budú vo volebnom období 2022-2026 pracovať pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku, je uzatvorená. Do komisií mohli do konca minulého roka navrhnúť členov občania, politické strany, hnutia, občianske a profesijné združenia pôsobiace na území mesta. Mesto obdržalo 108 nominácií, najviac 21 do komisie pre kultúru a cestovný ruch, 20 […]

Rodí sa viac detí, prvým Ružomberčanom v roku 2023 je Jurko 

3. januára 2023

V minulom roku ružomberská matrika zaevidovala 561 narodených, oproti roku 2021 je to o 24 detí viac. Chlapcov sa vlani narodilo 311 a dievčat 250. Najobľúbenejšie krstné mená, ktoré dali rodičia svojim deťom, boli Adela, Eliška, Júlia, Sofia, Tamara a Terézia pre dievčatá a Šimon, Matej, Oliver, Dávid, Juraj, Martin, Tomáš, Michal a Sebastián pre […]

Zmeny v orgánoch mestských spoločností

31. decembra 2022

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku schválilo počas uplynulých dvoch rokovaní v novembri a v decembri personálne zmeny v orgánoch mestských obchodných spoločností. Ide o miesta konateľov spoločností či členov predstavenstiev i dozorných rád. Ich funkčné obdobie je spravidla na celé volebné obdobie 2022-2026. Dôvodom výmeny je to, že niektorí bývalí predstavitelia vedenia mesta a poslanci mestského […]

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet, dane a poplatky sa v roku 2023 nezvýšia

22. decembra 2022

Mesto Ružomberok nebude v nasledujúcom roku zvyšovať dane ani miestne poplatky. Nepopulárne opatrenia, ktoré v tomto roku avizovali viaceré samosprávy na Slovensku, sú reakciou na zmenenú legislatívu a pokles príjmov miest a obcí. Informoval o tom na poslednom tohoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ružomberku v stredu 21. decembra primátor mesta Ľubomír Kubáň.  „Napriek tomu, že […]

Betlehemské svetlo sa rozžiarilo aj v Ružomberku

21. decembra 2022

Vďaka skautom a skautkám z 9. zboru Laca Krónera sa tradičný symbol Vianoc z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme rozžiaril v decembri nielen naše domácnosti, ale aj obce ružomberského okresu. Za všetkých obyvateľov Ružomberka ho 21. decembra v rámci programu Ružomberských Vianoc prevzal primátor mesta Ľubomír Kubáň. Svetlo z Betlehema tradične prináša posolstvo pokoja, lásky, […]

Mesto Ružomberok chce zrušiť sporný dodatok za takmer 1,2 mil. eur na výstavbu plavárne

16. decembra 2022

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku dnes 16. decembra na svojom mimoriadnom rokovaní poverilo primátora mesta Ľubomíra Kubáňa ako štatutárneho zástupcu jediného spoločníka obchodnej spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o., aby v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zaviazal konateľov spoločnosti k zrušeniu dodatku v hodnote takmer 1,2 mil. eur bez DPH k zmluve o dielo na výstavbu novej mestskej plavárne. Uznesenie jednohlasne podporilo všetkých […]