Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

5/2021
o spádových materských školách na území Mesta Ružomberok
4/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Ružomberok
8/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/2020
o záväznej časti územného plánu zóny mesta Ružomberok – PRĽA Vlkolínec
5/2020
o záväznej časti územného plánu zóny mesta Ružomberok – IBV Nad dielcom
2/2020
o záväznej časti zmeny a doplnku č. 5 územného plánu mesta Ružomberok
7/2019
O miestnych daniach 7/2019
6/2019
o záväznej časti zmeny a doplnku č. 1 územného plánu centrálnej zóny mesta Ružomberok
3/2019
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
2/2019
o záväznej časti zmeny a doplnku č. 4 územného plánu mesta Ružomberok
12/2018
o záväznej časti zmeny a doplnku č. 2 územného plánu mesta Ružomberok
11/2018
o premenovaní niektorých ulíc v meste Ružomberok
10/2018
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
8/2018
o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
7/2018
o organizácii miestneho referenda v meste Ružomberok
4/2018
o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Ružomberok
5/2017
o ustanovení zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečistenia
1/2017
o poskytovaní dotácií – doplnok č.1